Privacy verklaring

Alles wat u over uw gegevens moet weten

CREADEV WEBDESIGN verzamelt persoonsgegevens. De wijze waarop dat gebeurt, is beschreven in deze Privacy Verklaring. Het geldt zowel voor het geval de persoonsgegevens verzameld zijn bij de betrokkene als voor het geval de persoonsgegevens niet van betrokkene zijn verkregen.

Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is CREADEV WEBDESIGN, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62570927, gevestigd aan de Pastoor van Akenstraat 116 te Roosendaal, bereikbaar per mail op info@creadevwebdesign.nl.

Categorieën van persoonsgegevens en verwerkingsdoeleinden

CREADEV WEBDESIGN verwerkt de navolgende gegevens, voor de navolgende doeleinden:

Categorie en doel

Voor- en Achternaam:
Contact opnemen naar aanleiding van een ingevuld offerteformulier/contactformulier.

E-mailadres:
Contact opnemen naar aanleiding van een ingevuld offerteformulier/contactformulier..

Telefoonnummer:
Contact opnemen naar aanleiding van een ingevuld offerteformulier/contactformulier.

Rechtsgronden

CREADEV WEBDESIGN verwerkt persoonsgegevens als daarvoor toestemming gegeven is. Dat is bijvoorbeeld het geval als er een contactformulier wordt ingevuld op de website. Verder verwerkt CREADEV WEBDESIGN persoonsgegevens als dat nodig om een overeenkomst met een klant en/of een leverancier tot stand te brengen of uit te voeren. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een offerte gevraagd wordt, als een bestelling geplaats wordt of als CREADEV WEBDESIGN zelf een bestelling plaatst. In zo’n geval verzoekt CREADEV WEBDESIGN waar mogelijk ook om toestemming voor de verwerking. De rechtsgrond(en) voor verwerking zijn dus (i) toestemming en/of (ii) dat verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene een partij is, of geschiedt op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van een overeenkomst.

Ontvangers

CREADEV WEBDESIGN zal in sommige gevallen persoonsgegevens delen met partijen die de betreffende gegevens in haar opdracht bewerken. Dat zijn zogenaamde ’bewerkers’. Zij beoogt niet om daarnaast persoonsgegevens te delen met nog andere partijen, de zogenaamde ‘ontvangers’.

Doorgifte van persoonsgegevens aan ‘derde land’ of internationale organisatie

‘Derde landen’ zijn alle landen buiten de EU, met uitzondering van de landen in de Europese Economische Ruimte (EER). Dit zijn Noorwegen, Liechtenstein en IJsland.
CREADEV WEBDESIGN geeft persoonsgegevens door aan derde een land, te weten de Verenigde Staten.

Bewaartermijnen

CREADEV WEBDESIGN bewaart de gegevens die door haar verzameld worden gedurende verschillende termijnen, afhankelijk van de categorie van gegevens en de wijze waarop die verzameld zijn.

Ten aanzien van de gegevens die verzameld worden met de (contact/offerte)formulieren op de website, geldt dat die gedurende vijf jaren bewaard worden. Ten aanzien van de gegevens die verzameld worden via de cookies op de website, gelden de bewaartermijnen zoals beschreven in het Cookie Statement (zie elders op deze website).

Voor zover er voor bepaalde gegevens in dit Statement geen concrete bewaartermijn zou zijn vastgesteld, geldt een termijn tot maximaal één jaar na afloop van (i) de duur van de relatie met de betrokkene dan wel (ii) de eventuele toepasselijke wettelijke bewaartermijn. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

Rechten van de betrokkene

U kunt bij CREADEV WEBDESIGN een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te laten verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van uw gegevens. Als CREADEV WEBDESIGN uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, kunt u die toestemming op ieder moment weer intrekken. Voor al deze zaken en voor overige vragen kunt u contact opnemen met CREADEV WEBDESIGN op info@creadevwebdesign.nl. CREADEV WEBDESIGN zal binnen een maand reageren op uw bericht.

Als u meent dat CREADEV WEBDESIGN handelt in strijd met de geldende wet- en regelgeving over persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG).

Geautomatiseerde besluitvorming

Er vindt bij CREADEV WEBDESIGN geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

Overig

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft CREADEV WEBDESIGN passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt CREADEV WEBDESIGN gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Met de bewerker hebben wij een bewerkersovereenkomst.

Van tijd tot tijd zal het nodig zijn om dit Statement te wijzigen. CREADEV WEBDESIGN heeft het recht om dat te doen. Wij raden u aan om dit Statement af en toe te controleren op eventuele wijzigingen.